Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Tot stand komen overeenkomst
 2. Abonnementsgelden
 3. Diensten en verplichtingen partijen
 4. Toegang tot Wendy’s Mobile Gym
 5. Garantie, risico en aansprakelijkheid
 6. Beëindigen
 7. Intellectuele eigendommen
 8. Communicatie
 9. Slotbepalingen

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Wendy’s Mobile Gym (WMG) en een lid, tenzij Wendy’s Mobile Gym en het lid voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • WMG: Wendy’s Mobile Gym, statutair gevestigd te Amsterdam, Herengracht 240, 1016 BN.
 • Lid: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij WMG.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen WMG en het lid.

 

1. Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Wendy’s Mobile Gym – verder te noemen WMG – en het lid komt tot stand door middel van het online aanmelden via een online formulier op de website van WMG: www.wendyvandijk.nl.
  Nadat het lid de eerste betaling na de registratie voor WMG heeft voldaan, is de Overeenkomst geldig, ook in geval de eerste betaling nihil is.
 2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen ná toestemming van WMG worden overgedragen.
 3. Een lid heeft ná het online aanmelden het recht om binnen 14 dagen na aankoop aan WMG mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden. De opzegging dient schriftelijk (online) te geschieden.
 4. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is WMG gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door WMG, kosten in rekening te brengen.
 5. Bij het besluit af te zien van de aankoop, waarbij een product geleverd is aan het lid, moet het product onbeschadigd in de originele verpakking worden geretourneerd aan WMG. Hiervoor ontvangt het lid een retourlabel.
 6. WMG gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. Het lid garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. WMG heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat het lid jonger is dan 18 jaar.
 7. WMG verwerkt persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt WMG de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Facturatie
  2. Debiteurenadministratie
  3. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  4. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  5. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales- activiteiten met betrekking tot de diensten van WMG.
 1. WMG mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

 

2. Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven, mits anders overeengekomen. De eerste betalingstermijn gaat in op deze ingangsdatum.
 3. Betaling geschiedt automatisch bij aanmelding, per machtiging via iDEAL of Credit Card. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van de betaaldiensten van toepassing.
 4. De betaling wordt automatisch maandelijks afgeschreven rond de datum waarop het lid zich heeft aangemeld. WMG is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient het lid contact op te nemen met zijn/haar bank.
 5. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat WMG de inschrijving heeft ontvangen.
 6. Het lid is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
 7. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt er een tweede poging ondernomen om te incasseren of verzocht om dit alsnog te betalen. Indien het lid na een dergelijke tweede poging door WMG, in gebreke is gebleven, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
 8. WMG is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

3. Diensten en verplichtingen Partijen

 1. WMG levert persoonlijke diensten op maat, in de vorm van adviezen en begeleiding gebaseerd op vier pijlers: leefstijl, voeding, training en herstel.
 2. De door WMG te leveren diensten vinden plaats vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van WMG online geleverd worden, kan WMG niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. WMG zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van het lid ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van het lid dienen per e-mail gemeld te worden op klantenservice@wendyvandijk.nl. Na de melding zal WMG de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. Indien het lid gezondheidsproblemen heeft of twijfelt aan haar/zijn gezondheid of geschiktheid dient het lid alvorens te beginnen met een training haar/zijn huisarts te raadplegen.
 7. Het lid is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. Het lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het lid zal worden aangepast.
 9. Het lid mag derden geen toegang verschaffen tot WMG via haar eigen registratie. Bij overtreding is het lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 10. Het lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij WMG en derden, ten gevolge van de door het lid gedeelde informatie.
 11. Het lid gaat akkoord dat WMG alle door het lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 12. WMG behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van WMG te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal het lid altijd tijdig geïnformeerd worden. Ten gevolge van een wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het lid gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 13. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 12 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft het lid slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan WMG.

 

4.Toegang tot Wendy’s Mobile Gym

 1. Het lid heeft na het sluiten van de overeenkomst en betaling toegang tot een eigen WMG-account. Hiervoor gebruikt een lid zijn/haar persoonlijke wachtwoord.
 2. Elk lid heeft na het inloggen op de website, dagelijks toegang tot de ‘Dagelijkse workouts’.

Punt 4.3 t/m 4.5 zijn alleen van toepassing bij een abonnement inclusief online personal trainer:

 1. Elk lid krijgt een eigen online personal trainer toegewezen. De contacten onderling lopen via e-mail of app, zo nodig telefonisch.
 2. Elk lid levert online-informatie aan bij de personal trainer.
 3. Alle informatie die het lid aanlevert bij de personal trainer, behandelt WMG strikt vertrouwelijk.

 

5. Garantie, risico en aansprakelijkheid materiaal etc.

 1. De garantieperiode op producten betreft 1 jaar, waarbij opgemerkt dien te worden dat een trainingsapparaat een gebruiksvoorwerp is en aan slijtage onderhevig is.
 2. Indien er tijdens het vervoer van het product schade is opgetreden, neem dan contact op met WMG via e-mail klantenservice@wendyvandijk.nl. WMG zorgt dan uiteraard voor nieuw materiaal en word je geïnformeerd over de afhandeling hiervan.
 3. Indien er tijdens het gebruik van je product er een mankement optreedt, neem dan contact op met WMG via e-mail klantenservice@wendyvandijk.nl. Je ontvangt spoedig (binnen 48 uur) een reactie op je mail.
 4. Indien er sprake is van vervanging van WMG-materiaal die in de garantieperiode vallen, worden er geen kosten voor service en retourzending.
 5. WMG is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 6. WMG is niet aansprakelijk voor schade van het lid die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door WMG geleverde diensten en het gebruik van door WMG geleverde producten.
 7. WMG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door het lid zijn aangeleverd.
 8. WMG is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van WMG.
 9. WMG is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dien je immer de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 10. WMG is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door WMG geleverde diensten.
 11. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van WMG zou liggen, is de aansprakelijkheid van WMG beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van WMG. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van WMG geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van WMG beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door WMG aan het lid in rekening is gebracht.
 12. Het gebruik van door WMG geleverde producten is geheel voor eigen risico van het lid.
 13. WMG en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 14. WMG en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 15. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van WMG, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid te wijten is.

 

6. Beëindigen Lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 2. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.
 3. WMG behoudt zich het recht voor om bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door het lid in de contacten met de personal trainer of tijdens WMG-evenementen de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 4. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte en/of ernstige blessure onder de volgende voorwaarden:
 5. Opschorting is alleen mogelijk na overlegging van een medische verklaring van een arts, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht.
 7. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting.
 8. De einddatum van het lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

 

7.Intellectuele eigendom

 1. Na beëindiging van je lidmaatschap, verwijderen wij al jouw gegevens uit onze database, tenzij jij expliciet toestemming hebt verleend om deze (tijdelijk) te bewaren. Hiermee is je privacy gewaarborgd!
 2. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden worden door het lid uitdrukkelijk alle ontwerpen erkend.
 3. Het eventueel geleverde apparaat wordt ná afloop van de looptijd van het abonnement eigendom van het lid (dus als is voldaan aan alle betalingsverplichtingen).
 4. WMG verleent het lid een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (WMG) recht om de producten en diensten van WMG te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 5. Bij beëindiging van het Lidmaatschap (na afloop van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door WMG op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van het lid om gebruik te maken van de door WMG geleverde producten (m.u.v. het apparaat) en diensten. De tijdens de looptijd van het Lidmaatschap geleverde producten en diensten blijven eigendom van WMG en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld aan het lid.
 6. Het is het lid uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van WMG te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met WMG.
 7. Lid geeft met het accepteren van deze algemene voorwaarden toestemming om beeldmateriaal dat is gemaakt door WMG tijdens ‘events en/of buitentrainingen’, openbaar te maken en in te zetten voor commerciële doeleinden.

 

8.Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door WMG zoals update, notificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. Het lid gaat ermee akkoord dat WMG het lid mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. Het lid gaat ermee akkoord dat WMG het lid mag benaderen voor commerciële doeleinden. Het lid heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 4. Het lid verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder (maar niet beperkt tot) bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van WMG en beëindiging van het Lidmaatschap.
 5. Het staat WMG te allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

9.Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met WMG is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen WMG en een lid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in geheel artikel 3. van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. WMG is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het abonnement (Lidmaatschap) verlengd wordt.